فلسفه ادبیات
  • از «چرا نوشتن؟»

    از «چرا نوشتن؟» جان آپدایک برگردان : رضا اسکندری [...] چرا نوشتن؟ به همین سیاق می‌شود پرسید چرا پرچ کردن؟ ...

    از «چرا نوشتن؟» جان آپدایک برگردان : رضا اسکندری [...] چرا نوشتن؟ به همین سیاق می‌شود پرسید چرا پرچ کردن؟ چون اتفاقات متعددی هستند که باعث می‌شوند سر و کارمان به پرچ‌کاری بیفتند، و مهم‌تر از آن اینکه ...

    بیشتر بخوانید