فرد موزلی
  • دیالکتیک نو

    دیالکتیک نو[i] جیم کین‌کید شروین طاهری در سال‌های اخیر، ساختار منطقی کاپیتال (سرمایه) مارکس مورد تمرکز پژ ...

    دیالکتیک نو[i] جیم کین‌کید شروین طاهری در سال‌های اخیر، ساختار منطقی کاپیتال (سرمایه) مارکس مورد تمرکز پژوهشگران تازه‌ای قرار گرفته و در جهان انگلیسی‌زبان مناقشاتی را بپا کرده است.[1] رهبری این جریان ...

    بیشتر بخوانید