جغرافیای سیاسی
  • شبح مارکس در شهر ایکس

    شبح مارکس در شهر ایکس جاناتان چارلی مترجمان: علی جاودانی- مجید میرنظامی کارل مارکس (1818-1883) سوای تحقیق ...

    شبح مارکس در شهر ایکس جاناتان چارلی مترجمان: علی جاودانی- مجید میرنظامی کارل مارکس (1818-1883) سوای تحقیقاتش دربارۀ سرمایۀ ثابت[1]،نظریه بهره مالکانه[2]و دگرگونی شهری پاریس قرن نوزدهم، دربارۀ معماری و ...

    بیشتر بخوانید