سهراب نبی پور
 • طبیعت نیمه جان

  طبیعت نیمه جان نویسنده: سهراب نبی پور      پرسشی در ذهن نگارنده ی اثر پیش رو خود را به ضرورتی برای اثبات ...

  طبیعت نیمه جان نویسنده: سهراب نبی پور      پرسشی در ذهن نگارنده ی اثر پیش رو خود را به ضرورتی برای اثبات بدل می کرد. "رویکرد ها و تفاسیر نقاشانه از اشیاء تا چه حد گوناگون اند و امکانات موجود بیان شده ...

  بیشتر بخوانید
 • جادوی منطقی

  جادوی منطقی سهراب نبی پور   دیگی بر روی اجاق می جوشید. می جوشید و غل می زد. غل غل می کرد و حباب می زد , و ...

  جادوی منطقی سهراب نبی پور   دیگی بر روی اجاق می جوشید. می جوشید و غل می زد. غل غل می کرد و حباب می زد , و هر از گاهی حبابی تا حد انفجار رشد می کرد. رشد می کرد و می ترکید. می ترکید , می پاشید. دیگی بود ...

  بیشتر بخوانید