images
از «چرا نوشتن؟»
۰۱ اسفند ۱۳۹۴
از «چرا نوشتن؟» جان آپدایک برگردان : رضا اسکندری […] چرا نوشتن؟ به همین سیاق می‌شود…