Ways-Of-Seeing-Photography-John-Berger
راههایی برای از نو نگریستن
۱۱ مرداد ۱۳۹۵
راههایی برای از نو نگریستن سهراب نبی پور  مقدمه بحث خود را با اذعان نکته ای…