شفاعت فرشتگان
انهدام در آثار آیدین آغداشلو
۱۲ دی ۱۳۹۴
انهدام در آثار آیدین آغداشلو نسرین جعفری   ” درد بی درمان پایان وجود همانند زهری…