1024px-John_Henry_Fuseli_-_The_Nightmare
نزیستن
۱۲ اردیبهشت ۱۳۹۶
نزیستن فرشاد نوروزی   با به تعلیق در آوردن امر والا، آنچه انسان را به زیستن…
kierkegaard
جدال در پرتو تفرّدِ «آن فرد»
۲۵ فروردین ۱۳۹۶
جدال در پرتو تفرّدِ «آن فرد» فرشاد نوروزی سورن کی یرکگارد نویسنده ژرف و پربار «عصر…