کریستوفر برترام
  • مارکسیسم تحلیلی

    مارکسیسم تحلیلی* کریستوفر برترام فرامرز اللهی مارکسیسمِ تحلیلی نخستین‌بار در سال 1978 ودر اثری تحت عنوان ...

    مارکسیسم تحلیلی* کریستوفر برترام فرامرز اللهی مارکسیسمِ تحلیلی نخستین‌بار در سال 1978 ودر اثری تحت عنوان نظریه تاریخ مارکس[1] نوشته‌ی جی. ای. کوهن[2] مطرح شد. کوهن کانادایی با تباری یهودی و کمونیست، د ...

    بیشتر بخوانید