نقد،ویم دلووی
  • برج پایه دار

    برج پایه دار سهراب نبی پور   تجسدی صلب و سخت از تناقضی بنیادین که در اولین نگاه مخاطب، خود را با برندگی م ...

    برج پایه دار سهراب نبی پور   تجسدی صلب و سخت از تناقضی بنیادین که در اولین نگاه مخاطب، خود را با برندگی مضاعفی به رخ می کشد. تندیسی از جنس فلز که ساختاری ارگانیک و اندام وار را تقلید کرده، گویی در راس ...

    بیشتر بخوانید