20160417_123200
برج پایه دار
۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۵
برج پایه دار سهراب نبی پور   تجسدی صلب و سخت از تناقضی بنیادین که در…