شانون سالیوان
  • عملگرایی و فمینیسم

    عملگرایی و فمینیسم شانون سالیوان[1] سارا اسکندری فایل پی دی اف:پراگماتیسم و فمینیسم عملگرایی و تجربه از آ ...

    عملگرایی و فمینیسم شانون سالیوان[1] سارا اسکندری فایل پی دی اف:پراگماتیسم و فمینیسم عملگرایی و تجربه از آنجا که «عملگرایانه[2]» در محاوره اغلب به معنی واقع گرایانه یا بر اساس قضاوت صحیح به کار می رود، ...

    بیشتر بخوانید