داوود امدادیان
  • داوود امدادیان

    داوود امدادیان شکوفه غفاری درختانی عظیم چون کوه، گاه در خاکستری‌های رنگی و گاه با رنگ‌هایی درخشان همچون ص ...

    داوود امدادیان شکوفه غفاری درختانی عظیم چون کوه، گاه در خاکستری‌های رنگی و گاه با رنگ‌هایی درخشان همچون صخره‌هایی که در بازی نور و سایه بافت نرمی را به رخ می‌کشند، بافتی از جنس برگ؛ برگ‌هایی انباشته ب ...

    بیشتر بخوانید